Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Výše DPH u staveb pro bydlení

Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce  provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání tohoto čestného prohlášení a zakoupení patřičného příslušenství společně s montáží. Sníženou sazbu DPH pak lze uplatnit na veškeré příslušenství jako je oplechování, krytina, apod. dodávané společně s montáží.

Případy, kdy lze uplatnit sníženou sazbu DPH

Byt pro sociální bydlení, kterým je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH).

Rodinný dům pro sociální bydlení, kterým je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (§ 48a odst. 6 ZDPH).

Bytový  dům pro sociální bydlení, kterým je bytový dům (více jak polovina podlahové plochy pro trvalé bydlení), v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení (§ 48a odst. 7 ZDPH).

Případy, kdy NELZE uplatnit sníženou sazbu DPH

Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou například plochy určené pro podnikání, garáže, dílny, případně i speciálně vymezené plochy, například pro drobné zvířectvo.

Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

Stavbou pro rodinnou rekreaci se rozumí stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.) 

Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový dům a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro přechodné ubytování (§ 2 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb.).

Prohlašuji, že stavebně montážní práce a dodávky jsou na objektu (stavbě) pro sociální bydlení. Tuto skutečnost jsem schopen na požádání doložit. Splňuji tak ustanovení §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Datum : ………………………

V ………………………………….

Podpis : …………………………………

Adresa Telefon E-mail/web IČ/DIČ Bankovní spojení
Komenského 31 777 249 757 strechy@lorenc-janata.cz IČO: 65219651 GE Money Bank
Nové Město nad Metují 777 328 219 www.lorenc-janata.cz DIČ: CZ7206223277 187588528/0600
549 01 773 110 450 www.pergoly-lorenc.cz
Adresa Telefon E-mail/web
Komenského 31 777 249 757 strechy@lorenc-janata.cz
Nové Město nad Metují 777 328 219 www.lorenc-janata.cz
549 01 773 110 450 www.pergoly-lorenc.cz
IČ/DIČ Bankovní spojení
IČO: 65219651 GE Money Bank
DIČ: CZ7206223277 187588528/0600
xxx xxx

Krovy Střechy Dřevostavby Lorenc.
Copyright © 2021. All Rights Reserved.